Signage for Sabah Al Salem University

Shadadiya, Kuwait